LONG BLANCHES ARRECADA

Paper maixé, pigments, pintura acrílica, passamaneria.